pluimvee en konijnenfokkersvereniging

nieuwkoop en omstreken

geschiedenis

In de beginjaren (tweede wereldoorlog) was het fokken van grote konijnen voor het vlees erg belangrijk. Via de fok was je wat minder afhankelijk van voedselbonnen die verstrekt werden. Kippen werden toen nog niet gefokt binnen de club.

In de jaren vijftig t/m zeventig stond het fokken van kleindier vooral in het teken van de jaarlijkse show (MDS) en de jongdierendag. Dieren werden vooral gefokt voor het exterieur en dit werd vergeleken met de standaard van het betreffende ras. Dieren die hier niet aan voldeden werden verkocht aan een opkoper (poelier). Op deze manier kon de hobby kostendekkend bedreven worden.

Vanaf de jaren tachtig wordt het verkopen van overtollig materiaal aan opkopers steeds moeilijker. Er komen in die jaren erg veel liefhebbers van kleindier bij in Nederland en deze markt zorgt voor voldoende afzetmogelijkheden.

Bijna 60 jaar geleden hadden een aantal wijze heren uit de gemeente Nieuwkoop het wijze plan gevat om een vereniging op te richten met als doel: de belangen voor de pluimvee- en de konijnenteelt en tevens voor de eenden- en duivenhouderij. De wijze heren luisterden naar de namen: J.J. Wijfje, T.J. Vermeij, C.v Leeuwen, Jo IJmeren en de Hr. A. Blijleven. Ook namen zij toen al het besluit om de vereniging de naam “Pluimvee- en Konijnenfokkers Vereniging Nieuwkoop en Omstreken” te geven. Tevens gingen zij bij de bestaande landelijke bonden informatie inwinnen over hoe zij verder moesten gaan tot het organiseren van keurdagen, jongdierendagen en shows.

Notulen en oprichting P.KV. Nieuwkoop &Omstreken:

Vergadering gehouden ten huize van T.J. Vermeij op 8 Februari 1962
Aanwezig waren: TJ Vermeij, JA Vermeij-spek, JJ Wijfje, C.v Leeuwen, Jo IJmeren, A Blijleven.

Nadat er door Mevrouw Vermeij op koffie met koek getrakteerd was, wat door allen aanwezigen zeer gewaardeerd werd, ging men tot het doel van deze vergadering over, om tot oprichting te komen van een pluimvee en konijnenvereniging. De heer Wijfje neemt het voorlopig voorzitterschap op zich. Na wat heen en weer gepraat word besloten voorlopig de naam, “Pluimvee en Konijnenfokkersvereniging Nieuwkoop en Omstreken” te voeren. De contributie wordt vastgesteld op 3 Gulden per jaar en jeugdleden 1.25 Gulden. Verder wordt besloten om te informeren naar een 2e hands tatoeëer tang en als die er niet te krijgen is om een nieuwe van 62.50 gulden aan te schaffen.

Financiering

De aanwezigen stemmen er allen mee in de vereniging een renteloos voorschot te geven van 10 Gulden per persoon.
Zo gauw als de verenigingskas dit toelaat zal dat terug betaald worden. Er wordt besloten om verder allen inlichtingen te vragen bij de N.K.B. en N.P.B. zodra als die er zijn zal de volgende vergadering gehouden worden .

J.J. Wijfje voorzitter.

 

1ste ledenvergadering

Gehouden 12 maart 1962 ten huize van TJ Vermeij dezen eerste ledenvergadering waren 12 leden aanwezig. De voorzitter opende dezen vergadering, door een inleiding over het ontstaan van de vereniging, daarna worden de notulen van de oprichting vergadering gelezen en een kort financieel overzicht vervolgens is er een schrijven van de N.K.B. ingekomen dat de vereniging de tatoeëerletters  NH toegewezen zijn. Hierna volgde stemming van een bestuur als voorzitter wordt JJ Wijfje en als secretaris penningmeester A Blijleven gekozen en verder de bestuursleden Mevr JA Vermeij spek, C. Jo Leeuwen en TJ Vermeij. Allen nemen hun benoeming aan.

Hierna volgt vaststelling van het huishoudelijk reglement aan de hand van het reglement van onze zustervereniging Zegveld. Artikel 5,8 en 14 ontmoet verschillende bezwaren maar nadat hier enigen veranderingen in aangebracht zijn en de voorzitter en nog een artikel aan toegevoegd zag werd het reglement in z’n geheel goedgekeurd. Het volgende agenda punt is jongdierendag welke is vastgesteld op 15 september te houden en de schuur van C.J.v. Leeuwen als keurmeester is aangezocht De Heer B Remeijer uit Gouda maar er is nog geen antwoordt van hen terug ontvangen. Verder zal het bestuur een poging doen om voor de tentoonstelling het parochiehuis te krijgen dezen tentoonstelling wordt gehouden op 16 november. Verder komt nog ter spraken de PB en eigen fok prijzen hierbij kon de voorzitter en de secretaris het niet over eens worden en wordt dan ook besloten om hier naar te informeren en op de volgende vergadering uitsluitsel te geven. Tevens zal getracht worden voor de volgende vergadering een keurmeester te krijgen voor het houden van een lezing vervolgens wordt er een verloting gehouden ten baten van de prijzenpot. De heer Van Bosten. Liet hier nog enigen bezwaren over horen, maar nadat de voorzitter had uitgelegd had dat dit niet op elke vergadering de bedoeling was kon hij zijn eigen er wel mee verenigen en won zowaar twee van de drie prijzen en de Heer de Rooij de derden en voor de prijzenpot kwam het mooie bedrag van 4.80 Gulden binnen. In de rondvraag vraagt de Heer van De Berg als de vergaderingen nog doorgegeven worden aan de pers. Mevrouw Vermeij antwoordt dat dit al gedaan is. Nadat de Heer van Rooij zijn bedrijfskantine voor de volgende ledenvergadering aanbiedt wat door allen zeer op prijs wordt gesteld wordt sluit de voorzitter met een kort dankwoord de vergadering.

JJ Wijfje

 

2e Ledenvergadering;

Vergadering gehouden 14 Mei 1962 in de kantine P De Rooij. Op dezen vergadering waren 14 leden aanwezig. Nadat de voorzitter op de gebruikelijke manier de vergadering geopend heeft en de secretaris de notulen gelezen heeft, komen de ingezonden stukken aan de orden als punt een is dat een schrijven van het gemeende bestuur, dat het gymnastiek gebouw voor de tentoonstelling beschikbaar gesteld is. Verder is er nog een schrijven binnen gekomen van de heer B Remeijer Jr. dat hij de tafelkeuring op zich zal nemen, en van de heer Damman en B Remeijer Jr.

Dat zij de tentoonstelling de keuring zullen verrichten. Hiermee worden door de voorzitter 6 nieuwe leden voorgesteld welke zonder bezwaar van de leden in de vereniging worden opgenomen. Dan komt het punt fokkersbezoek ter sprake besloten wordt dat een van het bestuur met een beginnend lid dit bezoek zal afleggen. Hierna komt het kooien probleem aan de orde: De Heer W Blijleven uit Leiden doet de vereniging een voorstel van de heer v.d. Morse dat hij onze beginnende vereniging als het gebruik van zijn voer op het huidige pijl gehandhaafd blijft. In de kosten tegemoet wil komen.

Voor wil schenken of eventueel prijzen voor de tentoonstelling, met algemene. stemmen wordt besloten dat de geldelijke steun voor te kooien de nemen.

Dan komen de dieren op tafel, welke door de fokkers onderling druk besproken worden. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen waar dankbaar gebruik van gemaakt wordt als allen vragen naar ieders tevredenheid beantwoordt zijn volgt de rondvraag. W Blijleven vraagt de mening van de vereniging over het bondsvoorstel om voor de aanschaf van nieuwe kooien 5 jaar een gulden per lid te betalen of een dubbeltje per inzending op de bondstentoonstelling. De vereniging is eenparig van mening het dubbeltje te betalen, daar er verder geen vragen meer waren. Sluit de voorzitter dezen gezellige vergadering, welke gezelligheid nog verhoogt wordt door de heerlijke koffie met koek. Door de Fam de Rooij aangeboden. Namens de gehele vereniging onzen hartelijke dank daarvoor Fam de Rooij.

JJ Wijfje

Tot hier heeft u kunnen lezen wat er allemaal besproken is in de algemene ledenvergadering van de Pluimvee en Konijnenfokkers Vereniging Nieuwkoop en Omstreken.

In de begin jaren waren er ook shows, hier in Nieuwkoop heten deze ¨de Toekomstshow¨. Vele jaren later, weet niet precies wanneer werd het de ¨Aar, Rijn en Gouweshow¨, de naam verzonnen door onze Erevoorzitter, J. van Lith. De ¨Aar, Rijn en Gouweshow¨ bestaat nog steeds en het is altijd een hele gezellige show waar mensen van zelfs buiten Nieuwkoop graag op afkomen en hun beesten op inzenden.

Op 6 juli 1988 zijn de toenmalige Voorzitter met de toenmalige Secretaris wederom bij een notaris langs gegaan om een nieuw reglement-statuut op te stellen.
Hier vindt u het nieuwe statuut!

Er is natuurlijk een 12,5 jarig jubileum en een 25 jarig jubileum gevierd daar ik daar nog geen verslag, verhaal over hebt kunnen vinden in het archief van de vereniging, blijf ik maar door zoeken! Wanneer er weer nieuwe informatie boven komt drijven komt het vanzelf op de site!!